گوناگون
5 دی 1399 - 12:35
نحوه بازیافت کارتن و بازگشت به چرخه تولید کارتن سازی

کارتن های مصرف شده و غیر قابل استفاده ، از سطح شهرها جمع آوری می شود و به کارگاه های پرس ضایعات انتقال داده می شود.

ثبت نظر

نظرات خوانندگان