تحریم گوگل


سخت‌گیری گوگل بر کاربران ایرانی شدت یافت

سخت‌گیری گوگل بر کاربران ایرانی شدت یافت

گوگل در شناسایی کاربران خدمات تحریم‌شده‌ی این شرکت، اقدامات سخت‌گیرانه‌تری در پیش گرفته است.