هزینه پست


هزینه پست به خارج از کشور در سال 1400 چقدر خواهد بود؟

هزینه پست به خارج از کشور در سال 1400 چقدر خواهد بود؟

ارسال بسته‌های پستی به خارج از کشور با توجه به وزن بسته، هزینه‌های پستی،بیمه و گمرک محاسبه می گردد.