مسیریابی


فناوری SuperGPS موقعیت‌یابی دقیق را با خطای چند سانتی‌متری انجام می‌دهد

فناوری SuperGPS موقعیت‌یابی دقیق را با خطای چند سانتی‌متری انجام می‌دهد

فناوری جدیدی به نام SuperGPS که مراحل توسعه را می‌گذراند، می‌تواند موقعیت شما را با خطای حداکثر ۱۰ سانتی‌متر به‌طوردقیق تشخیص دهد.