شنل نامرئی کننده


ساخت شنل نامرئی کننده توسط یک شرکت کانادایی

ساخت شنل نامرئی کننده توسط یک شرکت کانادایی

یک شرکت کانادایی موفق به ساخت شنل نامرئی کننده شده که عملکردی به مراتب فراتر از انتظارات دارد. این شنل واقعا می‌تواند اشیاء و حتی اشخاص را تا حد قابل قبولی نامرئی کند!